Oblast použití:
Tyto Všeobecné obchodní podmínky (VOP“) jsou nedílnou součástí všech smluv uzavřených mezi FOCUS Research Ges.mbH resp. přidružených společností FOCUS Research Ges.mbH ve smyslu § 228 rakouského obchodního zákoníku (FOCUS“) a jejími klienty. FOCUS poskytuje své služby výhradně na základě těchto VOP.

Práva k používání:
Data zasílaná z FOCUS ke klientovi jsou přísně důvěrná a smí být použita pouze pro interní účely klienta. Není-li stanoveno jinak v těchto VOP, FOCUS uděluje svému klientovi a jeho přidruženým společnostem ve smyslu § 228 rakouského obchodního zákoníku trvalou nevýhradní celosvětovou nepřenosnou licenci k použití, kopírování, upravování a vytváření odvozených děl výhradně pro interní účely. Klient nesmí používat nebo využívat údaje pro jiné účely, než které jsou výslovně smluvně dohodnuté.

Právo předávat informace:
Je zakázáno předávat (ať už za úplatu nebo bezúplatně, a to buď písemně nebo ústně) údaje dodané společností FOCUS třetím osobám nebo jinak využívat těchto údajů (pro reklamní, související produkty apod.) třetími stranami byť jen částečně, není-li tak činěno s výslovným písemným souhlasem společnosti FOCUS. V případě, že klient poruší toto ustanovení, musí zaplatit příslušný poplatek za využití daný obchodní smlouvou. Kromě toho je klient povinen zaplatit smluvní pokutu nepodléhájící soudnímu zmírnění ve výši EUR 10.000, . FOCUS si výslovně vyhrazuje právo na náhradu škody.

Plná moc:
Osoba, která se podepisuje jménem klienta, výslovně prohlašuje, že je oprávněna podávat návrhy a/nebo uzavřít smlouvu a/nebo v případě povolení kolektivního podpisu, je výslovně zmocněna jedním nebo vícero manažery uzavřít tuto smlouvu.

Copyright:
All copyrights in connection with the compilation and delivery of data shall remain with FOCUS unless expressly agreed differently and in writing in the contract.

Ceny:
Ceníky, obchodní doklady a nabídky vydané společností FOCUS obsahují čisté ceny, které jsou platné do konce kalendářního roku, ve kterém byla nabídka předložena. Klient je informován a přijímá, že studie a služby FOCUS se vypočítávají jako multipoložkově a nejsou exkluzivní.

Úprava ceny:
Zakázky, které nejsou zcela splněny klientem v rámci kalendářního roku jejich uzavření, nebo které jsou v platnosti po roce jejich uzavření, musí být indexovány ročně na základě indexu spotřebitelských cen. Indexový údaj na následující rok je zveřejněn v měsíci říjnu předcházejícího kalendářního roku. Ocenění bude provedeno vždy k 1.1. každého nového kalendářního roku. Snížení dlužné částky klientem je výslovně vyloučeno.

Výdaje:
Ceny, které platí klient, musí pocházet odpovídat výhradně písemným podkladům ze strany FOCUS, přičemž další výdaje, jako je. např. poštovné apod. se do základních cen nezahrnuje, ale je fakturováno zvlášť.

Platební podmínky:

Všechny platby jsou splatné ihned po obdržení faktury ve lhůtě 14 dnů.

Platební ujednání:
Žádosti týkající se zvláštních účetních pravidel (např. fakturační adresa jiná než smluvního partnera), mohou být vzaty v úvahu, pokud jsou oznámeny při uzavření smlouvy. Faktury nemohou být změněny poté, co byly vydány.

Narok na náhradu škody:
Kromě zákonných úroků z prodlení (§ 352 rakouského obchodního zákoníku) je FOCUS v případě pozdní platby oprávněn uplatňovat nárok na náklady ve výši 40 EUR, za každou upomínku.

Mlčenlivost:
FOCUS se zavazuje zachovávat mlčenlivost o všech údajích poskytnutých klientem, nepředat třetím osobám, a používat je výhradně k plnění smluvně sjednaných služeb. Klient prohlašuje, že poskytuje FOCUSu informace v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů pro účely splnění smluvně sjednaného účelu pouze tehdy, pokud tyto údaje nejsou v rozporu s oprávněnými zájmy třetích stran. FOCUS není povinen ověřovat přípustnost použití těchto dat. V tomto ohledu je klient povinen odškodnit FOCUS za veškeré nároky třetích stran.

Znalosti:
FOCUS je oprávněn uplatnit znalosti a údaje vyplývající z poskytování služeb a využít a komercializovat tyto znalosti a data. To se týká obchodních údajů, údaje nesmí obsahovat jméno klienta nebo jiné údaje ukazující směrem jméno nebo podnikání klienta.

Místo soudního sporu:
Tato smlouva se řídí hmotným právem Rakouské republiky, s výjimkou jeho kolizních norem. Všechny spory (včetně sporů s ohledem na platnosti této smlouvy), vyplývající z nebo v souvislosti s touto smlouvou musí být rozhodnuto výhradně soudně, který v závislosti na výši sporné má pravomoc rozhodovat v obchodních záležitostech, a to: 1010 Vídeň.

Závěrečná ustanovení:
Změny a doplňky této smlouvy musí mít písemnou formu. Pokud by se jednotlivá ustanovení uvedená v této smlouvě stala neúčinnými, zbytek smlouvy je nedotčen. V případě rozporu je rozhodující německá verze těchto VOP.