Oblasť použitia

Všeobecné obchodné podmienky (“VOP”) sú neodeliteľnou súčasťou všetkých zmlúv uzavretých medzi FOCUS Research Ges.mbH resp. pridružených spoločností FOCUS Research Ges.mbH v zmysle § 228 rakúskeho obchodného zákonníka  a jej klientami. FOCUS poskytuje svoje služby výhradne na základe týchto VOP.

Práva na používanie
Dáta, ktoré spoločnosti FOCUS zasiela klientovi, sú prísne dôverné a môžu byť použité len na interné účely klienta. Ak nie je inak dohodnuté vo VOP, FOCUS udeľuje klientovi a jeho pridruženým spoločnostiam v zmysle § 228 rakúskeho obchodného zákonníka trvalú nevýhradnú celosvetovú neprenosnú licenciu na používanie, kopírovanie, upravovanie a vytváranie odvodených prác, výhradne pre interné účely. Klient nesmie používať alebo využívať údaje na iné účely, ako sú vyslovene zmluvne dohodnuté.

Právo na odovzdávanie informácií
Je zakázané odovzdávať (či už za odplatu alebo bezplatne) a to buď písomne alebo ústne, údaje dodané spoločnosťou FOCUS tretím osobám alebo iným spôsobom využívať tieto údaje  (napr. pre reklamné, súvisiace produkty apod.) tretími stranami hoci len čiastočne, ak sa tak nedeje s výslovným písomným súhlasom spoločnosti FOCUS. V prípade, že klient poruší toto nariadenie, musí zaplatiť príslušný poplatok za využitie, definované obchodnou zmluvou. Okrem toho je klient povinný zaplatiť zmluvnú pokutu nepodlievajúcu súdnemu zmiereniu vo výške EUR 10.000, FOCUS si výslovne vyhradzuje právo na náhradu škody.

Plná moc

Osoba, která sa podpisuje menom klienta prehlasuje, že je oprávnená podávať návrhy a/alebo uzavrieť zmluvu a/alebo v prípade povolenia kolektívneho podpisu, je vyslovene splnomocnená jedným alebo viacerými manažermi uzavrieť túto zmluvu.

Copyright
Všetky práva v súvislosti s kompiláciou a dodávkou dát patria FOCUSu, ak nie je vyslovene nedohodnuté inak v zmluve.

Ceny
Ceníky, obchodné doklady a ponuky, vydané spoločnosťou FOCUS obsahujú Net ceny, ktoré sú platné do konca kalendárneho roka, v ktorom bola ponuka vypracovaná. Klient je informovaný a súhlasí s tým, že štúdie a služby FOCUS sa kalkulujú ako multipoložkové a nie sú exkluzívne.

Úprava ceny
Zákazky, ktoré nie sú sfinalizované v rámci kalendárneho roka alebo ktoré sú v platnosti po roku ich uzavretia, musia byť indexované ročne na základe indexu spotrebiteľských cien.  Indexový údaj na nasledujúci rok je zverejnený v mesiaci október predchádzajúceho kalendárneho roka. Ocenenie sa robí vždy k 1.1. každého nového kalendárneho roka. Zníženie dlžnej čiastky klientom je vyslovene vylúčené.

Výdavky
Ceny, ktoré platí klient, musia zodpovedať výhradne  písomným podkladom zo strany  FOCUS, pričom ďalšie výdavky, ako je napr. poštovné apod. sa do základných cien nezapočítavajú, ale sú fakturované samostatne.

Platobné podmienky

Všetky platby sú splatné ihneď po obdržaní faktúry v lehote do 14 dní.

Ostatné platobné podmienky
Žiadosti, týkajúce sa zvláštnych platobných pravidiel (napr. fakturačná adresa iná ako poštová adresa) môžu byť vzaté do úvahy len vtedy, ak sú oznámené pri uzatváraní zmluvy. Faktúry nemôžu byť zmenené po ich vystavení.

Nárok na náhradu škody
Okrem zákonných úrokov z omeškania (§ 352 rakúskeho obchodného zákonníka) je FOCUS v prípade neskorej platby oprávnený uplatnńovať nárok na náklady vo výške 40 EUR, – za každú upomienku.

Mlčanlivosť
FOCUS sa zaväzuje zachovávať mlčanlivosť o všetkých údajoch poskytnutých klientom, neodovzdávať ich tretím osobám a používať ich výhradne k plneniu zmluvne dohodnutých služieb. Klient prehlasuje, že poskytne FOCUSu informácie v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov pre účely plnenia zmluvne dohodnutého účelu vtedy, ak tieto údaje nie sú v rozpore s oprávnenými záujmami tretích strán. FOCUS nie je povinný overovať prípustnosť použitia týchto dát. V tomto ohľade je klient povinný odškodniť FOCUS za akékoľvek nároky tretích strán.

Znalosti
FOCUS je oprávnený uplatniť znalosti a údaje vyplývajúce z poskytovania služieb a komercializovať tieto znalosti a dáta. Čo sa týka obchodných údajov, údaje nesmia obsahovať meno klienta alebo iné údaje, identifikujúce meno alebo obor podnikania klienta.

Miesto súdneho sporu
Táto zmluva sa riadi a vykladá v súlade s právom Rakúskej republiky, s výnimkou jeho koliznych noriem. Všetky spory (vrátane sporov ohľadom platnosti tejto zmluvy) vyplývajúce z alebo v súvislosti s touto zmluvou musia byť rozhodnuté výhradne súdnou cestou, kedy súd, v závislosti od výšky spornej, má právomoc rozhodovať v obchodných záležitostiach pre 1010 Viedeň.

Záverečné ustanovenia
Zmeny a doplnky tejto zmluvy musia mať písomnú formu. Pokiaľ jednotlivé ustanovenia v tejto zmluve prestali plati, zbytok zmluvy sa nemení. V prípade rozporu je rozhodujúca nemecká verzia týchto VOP.